คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0810774063
อีเมล์ : chaleamchai4063@gmail.com

นายระดมพล ช่วยชูชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0826400965
อีเมล์ : radompon.com@gmail.com

นางสาวศศิธร ปานคง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0816060119
อีเมล์ : aoy258@hotmail.com