ผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
การบริหารงานงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/08/2020
ปรับปรุง 09/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 155922
Page Views 208564
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
5 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 075-481416
8 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 075481202
9 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
10 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
15 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
18 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 075-361614
27 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
28 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
31 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 082-2762660
32 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
33 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
34 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
35 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
36 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 08-1273-1952
37 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
40 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
41 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
42 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 07-671238
43 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
45 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
46 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
47 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง 075-419122
49 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
50 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
51 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
52 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
68 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง 0-7548-6315
74 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา 075-450028
77 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา 075306234
83 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง 0878862729, 075495153
89 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
90 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
91 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
92 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง
94 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 00000000
95 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
100 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 075-412375
101 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
102 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0818801236
103 โรงเรียนตันติวัตร ชะมาย ทุ่งสง
104 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
105 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
108 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
109 โรงเรียนมหาราช 3 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
110 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
111 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
112 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
113 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง 075-770035
114 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
115 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
116 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 075-538311
117 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
122 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
123 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
124 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7575-6620
125 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 075-757238
126 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
127 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
131 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
139 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หนองหงส์ ทุ่งสง
140 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
141 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
142 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
143 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
144 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
145 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
146 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
147 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 075-757579
148 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
149 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 075363465
150 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
151 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง 075804170
152 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 075-774347 ,089-2838340
153 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
154 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
155 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
156 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-758030
158 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-354550 และ 075-450051
159 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ ไม่มี
160 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
161 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ 0872684953
164 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
166 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
167 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
168 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
178 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
180 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
182 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075489082
183 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075-368677
184 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
186 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
192 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 086-102-6326
194 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
195 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
196 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
197 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
198 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
200 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่ 093-7926501
201 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 075758242
202 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0878976044
203 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน 075-479460
205 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
206 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7530-0915
207 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
213 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
214 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 08-10822132 , 08-64705185
216 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
218 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
219 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
221 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
222 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน 086-2674004
224 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
225 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน
226 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
227 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 075-845-365
228 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
229 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-371199
230 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
231 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
232 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน ๐๗๕-๓๗๑๐๕๑
233 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
234 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
235 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075450074
236 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
239 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
240 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
243 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
244 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
247 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
248 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
249 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
251 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 089-9082971
253 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
254 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 0-7537-2495
256 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
257 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน