สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
            สถูปเจดีย์ หมายถึง  พระบรมธาตุ ซึ่งเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่
            คารพสักการะของชาวนครศรีธรรมราช   
       
            ลำแสงที่แผ่กระจายตรงยอดเจดีย์  หมายถึง   ความรู้ที่แผ่กระจายโดยไม่มีขีดจำกัด 
           
            บัวคว่ำบัวหงาย หมายถึง  ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านก้างปลาและชาว
            บ้านใกล้เคียงในการจัดตั้งโรงเรียน             

            จำนวนใบ หมายถึง  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ