สุขศึกษาและพละศึกษา

นายทวีป วังวิเศษกุศล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 083-3885358
อีเมล์ : thaweep1574@gmail.com

นางอุทัย พิกุลงาม
ครู คศ.2
อีเมล์ : authai70238@gmail.com

นายนิธิกิตติ์ ฐิติโฆษิตรัตน์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0841915044
อีเมล์ : h.traipob@hotmail.com