คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.74 KB
แนวปฏิบัติการดำเนินงานทะเบียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.57 KB
แนวปฏิบัติการสอบแก้ตัวของนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.91 KB
มาตรฐานการให้บริการการรับ-ส่งหนังสือราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.78 KB
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.31 KB
แนวปฏิบัติการดำเนินงานทะเบียนนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.57 KB
แนวปฏิบัติการดำเนินงานทะเบียนนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.57 KB
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.38 KB
แบบใบลาอุปสมบท
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.5 KB
แบบฟอร์ม ขอมีบัตรข้าราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
แบบฟอร์มใบลาป่วย-ลากิจส่วนตัว-ลาคลอดบุตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.91 KB
แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.94 MB
แนวทางการให้บริการ งานบุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.14 KB
หลักเกณฑ์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.11 KB