กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมโภช วังวิเศษกุศล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 081-1872719
อีเมล์ : sao-3209@hotmail.com

นางสาวอุทุมพร เสริมบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 093-7241220
อีเมล์ : smilepawanrat@gmail.com

นายสุรเชษฐ์ อโลภะตานนท์
ครู คศ.1