กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.17 KB
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.33 KB
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.55 KB
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.61 KB
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.39 KB
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.33 KB
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.64 KB
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.43 KB
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.17 MB
เนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.17 KB
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 http://www.sea12.go.th/sea12new/index.php/law-more.html