คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.12 KB
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.45 KB
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.94 KB
แนวทางการให้บริการ งานบุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.14 KB
กิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.11 KB
งบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.07 KB
วิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 467.35 KB
บริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 470.42 KB
บริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.85 KB
โครงสร้างเวลาเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 722.02 KB
ระเบียบวัดผลประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 741.21 KB
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.48 KB
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.93 KB
แนวทางการให้บริการ งานบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.17 KB